Regulamin Serwisu

Początek treści

1. Uwagi ogólne

Warunki użytkowania („Warunki Użytkowania”) przedstawione w niniejszym dokumencie mają zastosowanie w przypadku korzystania z witryny www i stron internetowych będących w posiadaniu, obsługiwanych, licencjonowanych i/lub kontrolowanych przez spółkę IVONA Software Sp. z o. o. („IVONA”, „My”, „Spółka”), której witryna znajduje się w domenie www.ivona.com („Witryna WWW”). PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED WYKORZYSTANIEM WITRYNY WWW.

Poprzez użytkowanie, dostęp lub przeglądanie przedmiotowej Witryny WWW każdorazowo akceptują Państwo niniejsze Warunki Użytkowania. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami Użytkowania, prosimy o niewykorzystywanie, niekorzystanie z dostępu, ani o nieprzeglądanie Witryny WWW.

IVONA ma prawo zmienić Warunki Użytkowania wyłącznie z ważnych powodów. Ważnymi powodami w rozumieniu Warunków Użytkowania są: (a) zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych produktów i usług wpływająca na postanowienia Warunków Użytkowania, (b) zmiany w zakresie oferty produktowej lub w zakresie świadczenia usług wpływające na postanowienia Warunków Użytkowania, (c) zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływające na postanowienia Warunków Użytkowania, (d) zmiana przepisów prawa wpływająca na postanowienia Warunków Użytkowania, (e) orzeczenie sądu lub innego uprawnionego organu zobowiązujące IVONA do zmiany Warunków Użytkowania.

Zmienione Warunki Użytkowania wraz z informacją o zakresie dokonanych zmian zostaną udostępnione na stronie www.ivona.com/terms.php. IVONA powiadomi Autoryzowanych Użytkowników (w rozumieniu sekcji 6), którzy ukończyli proces rejestracji, o dokonaniu zmian w Warunkach Użytkowania oraz o zakresie tych zmian w sposób przyjęty do kontaktu z Autoryzowanymi Użytkownikami. W przypadku braku akceptacji dokonanych zmian, Autoryzowany Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Witryny WWW, a IVONA jest uprawniona do usunięcia jego konta użytkownika.

2. Ograniczenia w wykorzystaniu treści i materiałów

IVONA deklaruje, iż dysponuje uprawnieniami (w tym na mocy porozumień z osobami trzecimi) do prezentowania na witrynie WWW wszelkich informacji i materiałów, które są na niej umieszczone. Dotyczy to treści, na które składają się wszelkie informacje, informacje dotyczące produktów (np. specyfikacje, arkusze danych, raporty z wyników, analizy przypadków itd.), oprogramowanie (np. pakiety serwisowe), dokumenty, treść lub materiały przedstawione na Witrynie WWW lub udostępnione przez witrynę („Materiały”). Podmioty uprawnione zachowują wszelkie prawa oraz tytuł prawny do takich Materiałów i wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących powyższych, w tym bez ograniczenia, do wszelkich praw autorskich, patentów, wniosków patentowych, znaków towarowych, logo, praw do projektu, praw serwisowych, praw osobistych oraz wszelkich innych praw własności. Jeśli postanowienia nie stanowią inaczej żadne z postanowień zawartych na Witrynie WWW nie przenosi ani nie udziela żadnych praw do Materiałów. Wyrażają Państwo zgodę na powstrzymanie się od naruszenia wszystkich z powyższych praw. O ile poniższe postanowienia lub odpowiednie przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej nie mogą Państwo powielać, reprodukować, ponownie publikować, ładować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, udzielać sublicencji, wprowadzać danych do pliku, przekazywać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać Materiałów ani żadnej ich części. O ile poniższe postanowienia lub odpowiednie przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej nie mogą Państwo dekompilować, rozmontowywać oprogramowania, ani w żaden inny sposób próbować odtwarzać kod źródłowy, jak też kod wynikowy, z żadnych z powyższych Materiałów, ani modyfikować Materiałów lub dokumentów. Modyfikacja Materiałów lub wykorzystanie Materiałów w zakresie innym niż dozwolonym na podstawie Warunków Użytkowania, w tym wykorzystanie Materiałów na jakiejkolwiek innej witrynie WWW lub w sieciowym środowisku komputera jest zabronione i będzie uznawane za naruszenie praw autorskich i innych praw własnościowych. Pobrania: niektóre obszary Witryny WWW mogą zawierać Materiały do pobrania. Materiały takie należy traktować w następujący sposób: (i) o ile niniejsze Warunki Użytkowania lub warunki na Witrynie WWW nie stanowią inaczej, można pobrać jedną kopię Materiałów na jeden komputer wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego pod warunkiem, że nie zostaną naruszone żadne prawa autorskie ani uwagi o prawach własności intelektualnej; (ii) Materiały udostępnione do pobrania w dziale „Odpłatnym” i/lub wszelkie inne Materiały udostępnione do pobrania na Witrynie WWW, w związku z którymi przedstawiono konkretne warunki pobierania i/lub wykorzystania, mogą być pobierane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z konkretnymi warunkami i/lub przepisami dotyczącymi licencji mającymi zastosowanie do każdego z takich Materiałów.

3. Patenty

Bez ograniczenia do poniższych postanowień lub wszelkich innych postanowień niniejszego dokumentu, IVONA lub jej licencjodawcy, bądź produkty spółek stowarzyszonych, technologia i proces wymienione lub przedstawione na Witrynie WWW mogą być objęte jednym lub większą liczbą patentów lub podlegać innym tajemnicom handlowym, lub podlegać ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym prawa własności przemysłowej. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania lub na Witrynie WWW nie przenosi ani nie udziela żadnych praw w ramach powyższych patentów, przy czym IVONA lub jej licencjodawcy, lub spółki stowarzyszone zastrzegają sobie wszelkie takie prawa.

4. Znaki towarowe

Bez ograniczenia do poniższych postanowień lub wszelkich innych postanowień niniejszego dokumentu, IVONA, logo IVONA, IVO®, IVONA, Expressivo®, jak i inne nazwy i znaki przedstawione na Witrynie WWW, są znakami towarowymi IVONA („Znaki IVONA”). Inne nazwy spółki lub produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi w posiadaniu odpowiednich osób. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania lub na Witrynie WWW nie przenosi ani nie udziela żadnych praw w ramach jakichkolwiek nazw, znaków ani logo, przy czym wszystkie takie nazwy, znaki lub logo są zastrzeżone przez IVONA lub odpowiednich posiadaczy tych praw.

Jeżeli odmienne warunki nie zostały uzgodnione pomiędzy użytkownikiem a IVONA lub podmiotem uprawnionym, mogą Państwo wykorzystywać Znaki IVONA w odniesieniu do produktów i usług IVONA pod warunkiem, że będą Państwo stosować się do poniższych wytycznych w każdym przypadku, w którym pojawiają się Znaki IVONA:

  • Wykorzystanie przez Państwa Znaków IVONA nie może wprowadzać w błąd klientów ani sugerować jakiegokolwiek sponsoringu, powiązania ani poparcia IVONA dla Państwa produktów lub usług.
  • Nie powinni Państwo wykorzystywać Znaków IVONA ani jakichkolwiek innych znaków towarowych, znaków serwisowych, logo ani nazw handlowych IVONA, ani też żadnych słów, symboli ani projektu łudząco do nich podobnych jako część (i) nazwy Państwa spółki lub (ii), jako część nazwy jakiegokolwiek z Państwa produktów/usług lub produktów/usług stron trzecich lub (iii), jako część Państwa adresu internetowego, nazwy domeny, meta tagów ani innych podobnych oznaczeń.

5. Informacje dotyczące treści, produktów i usług

Wszelkie treści udostępnione na Witrynie WWW, w tym, między innymi, dane, zdjęcia produktów, rysunki techniczne, konfiguracje, oferty i informacje dotyczące zamówień oraz wykazy katalogów są, zgodnie z najlepszą wiedzą, dokładne. Tym niemniej, powinni Państwo niezależnie ocenić dokładność informacji i przydatność dla Państwa celów wszelkich treści, produktów lub usług udostępnionych na Witrynie WWW.

Specyfikacje produktów i usług podlegają zmianom bez zawiadamiania, a IVONA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w odniesieniu do przetwarzania, materiałów lub konfiguracji bez zawiadamiania.

NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ PANSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE WYKORZYSTANIE WSZELKICH DANYCH I MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIOANYCH NA WITRYNIE WWW LUB W JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIU LUB PRODUKTACH UDOSTEPNIONYCH NA WITRYNIE BĘDZIE REALIZOWANE NA PAŃSTWA WŁASNE RYZYKO I BĘDZIE W PEŁNI ZALEŻEĆ OD PAŃSTWA OSĄDU, INTERPRETACJI I ROZWAGI, PRZY CZYM BĘDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZIANI ZA WSZELKIE POWYŻSZE WYKORZYSTANIE.

Wszelkie informacje i Materiały na Witrynie WWW lub udostępnione przez nią podlegają zrzeczeniu w ramach sekcji 11 poniżej.

Powyższe postanowienia, w jakim wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność IVONA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Działy zastrzeżone

Dostęp do niektórych obszarów w Witrynie WWW jest zastrzeżony dla użytkowników, którzy otrzymali zezwolenie od IVONA zgodnie z polityką Spółki („Autoryzowani Użytkownicy”) i którzy ukończyli proces rejestracji oraz otrzymali upoważnienie do dostępu poprzez wydanie unikalnej karty użytkownika oraz hasła („Działy Zastrzeżone”). Żadna osoba nie będąca Autoryzowanym Użytkownikiem nie może posiadać dostępu do powyższych Działów Zastrzeżonych. Rejestracja, hasła i numery identyfikacyjne użytkowników są osobiste i nieprzenaszalne.

Są Państwo zobowiązani do zabezpieczenia oraz utrzymywania w ścisłej tajemnicy wszelkich numerów identyfikacyjnych i haseł, jakie zostały Państwu przydzielone przez IVONA w związku z korzystaniem z Witryny WWW. IVONA nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody powiązane z kradzieżą Państwa numeru identyfikacyjnego użytkownika i hasła ani za Państwa zezwolenie udzielone innej osobie lub podmiotowi na dostęp i wykorzystanie Działów Zastrzeżonych przy zastosowaniu Państwa numeru identyfikacyjnego użytkownika i hasła. Niniejszym zgadzają się Państwo zawiadomić IVONA niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o takim fakcie o wszelkich przypadkach nieupoważnionego wykorzystania Państwa numerów identyfikacyjnych użytkownika i hasła.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność IVONA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Przedstawienie materiałów

IVONA nie zamawia, ani nie wymaga od użytkowników przesyłania IVONA jakichkolwiek informacji lub treści, które mogą być uznane za utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, lub które mogą zawierać pomysły, koncepty, plany, know-how czy techniki. W przypadku przesłania do IVONA informacji lub treści, które mogą być uznane za utwór, udzielają Państwo Spółce niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych informacji lub treści na terytorium RP i poza jej granicami, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowań utworów na następujących polach eksploatacji: udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Poprzez przesłanie informacji i treści upoważniają Państwo Spółkę do dokonywania zmian i modyfikacji przesłanych treści i informacji oraz wyrażają Państwo zgodę na wykonywanie praw zależnych przez IVONA. Niezależnie od powyższego, jeżeli informacje i treści przesłane przez Państwa do IVONA zawierają pomysły, koncepty, plany, know-how czy techniki, to przesyłając je do IVONA, wyrażacie Państwo zgodę, aby IVONA wykorzystywała je do celów związanych z prowadzoną działalnością. Jeżeli Państwo nie wyrażacie zgody na takie wykorzystanie informacji i treści, prosimy o nieprzesyłanie ich do IVONA.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim przewidują automatyczne udzielenie IVONA licencji nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8. Obszary interaktywne, wprowadzanie danych i postępowanie użytkownika

„Obszary Interaktywne” będą oznaczały między innymi, fora, wykazy wysyłkowe, formularze wnioskowe itd. oferowane w ramach Witryny WWW oraz wszelkie inne formy grupowej komunikacji elektronicznej, jakie mogą być okresowo udostępniane na Witrynie WWW.

W przypadku uczestnictwa w Obszarach Interaktywnych są Państwo odpowiedzialni za przekazane treści oraz konsekwencje związane z ich przekazywaniem. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na wprowadzenie materiału przy wykorzystaniu takich Obszarów Interaktywnych, zgadzają się Państwo na wykonanie powyższego wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na to, że nie będą Państwo wprowadzali żadnego materiału, który: (1) w swojej wymowie jest oszczerczy, obsceniczny lub stanowi molestowanie lub zachęca do postępowania stanowiącego wykroczenie, daje podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub narusza wszelkie właściwe prawa lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe; (2) narusza prawa autorskie lub inne prawa własności osób trzecich; (3) naruszyłby prywatność osoby; (4) zawiera wirus, robaka, konia trojańskiego, bombę czasową lub szkodliwy program lub składnik lub (5) jest niezgodny z prawem.

Niniejszym wyrażają Państwo również zgodę, że: (a) po otrzymaniu ostrzeżenia, nie będziecie kontynuować wprowadzania materiału, na którego wprowadzenie nie wyraziliśmy zgody; (b) nie będziecie próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do zastrzeżonych obszarów Witryny WWW, innych kont, systemów lub sieci komputerowych połączonych z Witryną WWW poprzez analizowanie haseł ani za pomocą innych środków; (c) nie będziecie tworzyć fałszywej tożsamości ani sfałszowanego adresu lub nagłówka e-mail ani w żaden inny sposób próbować wprowadzić w błąd innych odnośnie tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości; (d) nie będziecie wprowadzać, generować ani rozpowszechniać tzw. spamów lub masowej poczty elektronicznej (e) zbierać w jakikolwiek sposób informacje innych, w tym informacje dotycząc ich adresów e-mail, bez ich zgody.

IVONA nie jest ani nie będzie odpowiedzialna za badanie ani monitorowanie materiału wprowadzonego do Obszarów Interaktywnych przez Państwa lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot. IVONA zastrzega sobie prawo do usunięcia materiału, który stanowi nadużycie, jest niezgodny z prawem, stanowi zakłócenie lub w jakikolwiek inny sposób nie jest zgodny z warunkami niniejszych Warunków Użytkowania. IVONA zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów wprowadzonych przez Państwa do naszej Witryny WWW niezależnie od tego, czy materiał taki narusza standardy treści czy też nie.

PONADTO, NIE PRZEDSTAWIAMY ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI NA PRAWDZIWOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ ANI RZETELNOŚĆ JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW WPROWADZONYCH W OBSZARACH INTERAKTYWNYCH. NIE ZATWIERDZAMY RÓWNIEŻ ŻADNYCH OPINII WYRAŻONYCH W OBSZARACH INTERAKTYWNYCH. NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE BĘDĄ POLEGAĆ NA TREŚCIACH WPROWADZANYCH W OBSZARACH INTERAKTYWNYCH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność IVONA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Obszary Interaktywne będą wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do celów niekomercyjnych. Bez naszej wyraźnej zgody nie będą Państwo rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować materiału zawierającego starania o fundusze, promocję, reklamę ani starania o towary lub usługi. Przyjmują Państwo do wiadomości, iż wyraźnie zabrania się nakłaniania innych Użytkowników przedmiotowej Witryny WWW do przyłączania się lub stawania członkami jakiegokolwiek serwisu online lub offline czy też innej organizacji.

9. Poufność

W odniesieniu do informacji i treści, nie stanowiących danych osobowych, IVONA nie zamawia, ani nie wymaga od użytkowników przekazywania IVONA jakichkolwiek informacji lub treści zawierających informacje poufne lub stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. O ile niniejsze Warunki Użytkowania lub Polityka Prywatności na www.ivona.com/privacy.php nie stanowią wyraźnie inaczej, wszelkie informacje, nie stanowiące danych osobowych, przesłane do IVONA będą uważane za NIEPOUFNE i NIE ZAWIERAJĄCE tajemnicy przedsiębiorstwa. W odniesieniu do informacji stanowiących dane osobowe, zastosowanie ma Polityka Prywatności IVONA, dostępna pod adresem www.ivona.com/privacy.php. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących sposobu zabezpieczania Państwa danych osobowych, takich jak nazwa i adres przez IVONA, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności.

10. Linki do witryny WWW

O ile nie zawarli Państwo ważnej umowy z IVONA w formie pisemnej, która stanowi inaczej, linki do Witryny WWW będą realizowane w następujący sposób: (a) linki nie mogą sugerować ani w żaden inny sposób stwarzać fałszywego wrażenia jakoby IVONA była powiązana z jakąkolwiek osobą lub podmiotem lub w jakikolwiek inny sposób zatwierdzała, sponsorowała lub była powiązana z jakimkolwiek produktem lub usługą; (b) wszelkie linki do Witryny WWW muszą „wskazywać” na URL www.ivona.com, a nie na inne strony w ramach Witryny WWW; (c) żaden z linków do Witryny WWW, po aktywowaniu przez użytkownika, nie może wyświetlać Witryny WWW w ramach witryny, do której odnosi się link ani żadnej innej Witryny WWW.

11. Zrzeczenie

Materiały oraz treść zawarte w niniejszej Witrynie WWW są dostarczane na zasadzie „jak jest” oraz „jak dostępne” bez żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych. W najpełniejszym zakresie, na jaki zezwala prawo właściwe, IVONA nie udziela gwarancji, zarówno wyraźnej jak i dorozumianej, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji na sprzedażność, naruszenie i przydatność do danego celu.

IVONA nie gwarantuje, że materiały i treści przedstawiane na Witrynie WWW lub w inny sposób udostępniane na niej, będą dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne, nieprzerwane lub wolne od błędów ani na to, że niniejsza Witryna WWW lub serwery ją udostępniające będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

IVONA nie gwarantuje ani nie przestawia żadnych oświadczeń w odniesieniu do wykorzystania lub skutków wykorzystania materiałów lub treści zawartych w Witrynie WWW pod względem ich dokładności, poprawności, rzetelności lub inaczej. Będą Państwo odpowiedzialni za podjęcie wszelkich środków ostrożności, jakie Państwa zdaniem są konieczne lub zalecane do celów zabezpieczenia przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami lub zagrożeniami, jakie mogą wyniknąć z tytułu wykorzystywania lub polegania na Witrynie WWW i/lub wszelkich materiałach.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność IVONA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

IVONA nie będzie, w żadnym razie i nawet w przypadku zawiadomienia o możliwości odszkodowań, odpowiedzialna wobec Państwa ani żadnego innego podmiotu za jakiekolwiek odszkodowania bezpośrednie, wyrównawcze, pośrednie, nieprzewidziane, wynikowe (w tym, za stracone zyski i korzyści), specjalne, przykładowe ani retorsyjne (niezależnie od tego, czy jakiekolwiek z powyższych rodzajów strat lub odszkodowań można było przewidzieć lub nie) wynikające lub związane w jakikolwiek sposób z Witryną WWW lub poleganiem na jakichkolwiek materiałach lub związane z jakimikolwiek błędami, niedokładnościami, zaniechaniami, wadami, naruszeniami zabezpieczenia lub jakimkolwiek nie wywiązaniem się ze strony IVONA.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim wyłączają odpowiedzialność IVONA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

13. Zabezpieczanie

Niniejszym zgadzają się Państwo bronić i zabezpieczać IVONA oraz jakąkolwiek osobę w jej imieniu, w tym, miedzy innymi, wszelkich jej właścicieli, kierowników i pracowników, przed wszelkimi stratami, kosztami, roszczeniami i odszkodowaniami (w tym, uzasadnionymi wynagrodzeniami dla adwokatów, biegłych i innymi kosztami procesowymi) wynikającymi z lub poniesionymi w związku z naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim nakładają obowiązek zabezpieczenia i obrony IVONA przed roszczeniami nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

14. Treści stron trzecich

W takim zakresie, w jakim Witryna WWW posiada linki do zewnętrznych serwisów i zasobów, IVONA nie kontroluje dostępności i treści takich zewnętrznych serwisów i zasobów. Wszelkie obawy związane z takim serwisem lub zasobem lub jakimkolwiek linkiem do niego, należy kierować do stosownego dostawcy serwisu lub zasobów.

Niektóre Materiały zawarte w Witrynie WWW mogą być dostarczane przez strony trzecie. Wszelkie opinie, rady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje wyrażone lub udostępnione przez takie strony trzecie są informacjami odpowiedniego autora lub osoby rozpowszechniającej takie informacje i niekoniecznie odzwierciedlają one informacje należące do IVONA.

15. Brak zatwierdzenia

Żadne z odniesień na niniejszej Witrynie WWW do jakiegokolwiek komercyjnego produktu, procesu, witryny www lub usługi (lub dostawcy takiego produktu, procesu lub usługi) innych niż produkty, procesy lub usługi dostarczane przez IVONA, nie będzie stanowiło ani nie będzie rozumiane jako zatwierdzenie, rekomendacja ani przychylność ze strony IVONA. IVONA nie przedstawia żadnego roszczenia ani oświadczenia odnośnie, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakość, treść, charakter ani rzetelność witryn WWW udostępnianych poprzez hiperlink z Witryny WWW lub witryn z linkami do Witryny WWW.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim wyłączają odpowiedzialność IVONA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

16. Polityka naruszenia własności intelektualnej

Zawiadomienia odnoszące się do naruszeń własności intelektualnej w Witrynie WWW lub na naszych serwerach należy adresować do Działu Wsparcia Technicznego IVONA.

Poprzez wprowadzenie oprogramowania lub innej treści na Witrynę WWW, niniejszym gwarantują Państwo IVONA (a my polegamy na takiej gwarancji), że powyższe pozycje są, zgodnie z Państwa wiedzą, bezpłatnym oprogramowaniem, wolnym oprogramowaniem itd. lub w jakikolwiek inny sposób zostały podane do wiadomości publicznej oraz zgadzają się Państwo zabezpieczać nas przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami lub stratami wynikającymi z postępowania w sprawie rzekomego naruszenia praw autorskich lub innych praw własności w takim dziele.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim nakładają obowiązek zabezpieczenia i obrony IVONA przed roszczeniami nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

IVONA będzie przetwarzać wszelkie zawiadomienia o rzekomych naruszeniach praw autorskich i podejmie odpowiednie działania wymagane zgodnie z prawem właściwym. Po otrzymaniu stosownych zawiadomień, IVONA będzie działać w sposób odpowiedni w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek materiałów, które naruszają lub rzekomo podlegają działaniu naruszającemu i będzie działać w sposób odpowiedni w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do jakiegokolwiek odniesienia lub linku do materiału lub czynności, która narusza postanowienia Warunków Użytkowania. IVONA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub rzekome odszkodowania wynikające z wykorzystania lub polegania na powyższym oprogramowaniu lub treści. Nie przyjmujemy żadnego zobowiązania odnośnie określenia aktualności, działania ani przydatności żadnego z oprogramowań przedstawionych na Witrynie WWW do konkretnego celu związanego bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową.

Powyższe postanowienia w zakresie, w jakim wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność IVONA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

17. Prawo do zamknięcia, odmowy, lub ograniczenia dostępu

IVONA zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odwołania dostępu do Witryny WWW lub jakiegokolwiek obszaru w ramach Witryny WWW z następujących ważnych powodów: technicznych trudności, zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi Witryny WWW lub naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania.

18. Podsumowanie

Niniejsze Warunki Użytkowania będą regulowane i rozumiane zgodnie z prawem polskim i będą podlegały wyłącznej jurysdykcji Sądów w Gdyni, w Polsce. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie określone jako nieważne lub niewykonalne, wówczas postanowienie takie będzie uważane jako odrębne od pozostałych postanowień Warunków Użytkowania i nie będzie powodować nieważności ani niewykonalności pozostałych postanowień Warunków Użytkowania. Niniejsza umowa dotycząca korzystania z Witryny WWW oraz stron internetowych będących w posiadaniu, obsługiwanych, licencjonowanych i/lub kontrolowanych przez IVONA zawarta na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania stanowi całą umowę zawartą miedzy Państwem i IVONA w odniesieniu do jej przedmiotu, przy czym niniejsze Warunki Użytkowania nie podlegają zmianom, o ile nie określono inaczej. IVONA może przenieść niniejszą umowę w całości lub w części i wedle własnego uznania. Zrzeczenie się przez IVONA naruszenia jakiegokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie stanowiło ani nie będzie rozumiane jako jakiekolwiek dalsze zrzeczenie się takiego naruszenia lub naruszenia innego rodzaju.

Postanowienia określające właściwość miejscową sądu oraz prawo cesji, nie wiążą konsumentów.

 
Copyright © 2019 IVONA Software. All rights reserved. Regulamin Serwisu | Polityka Prywatności